Micro Panorama Thumbnail for Social Sharing Sites

Paths

(March 16-25, 2012)

W.D. Fuchs

Path with a View

Martin Frost

Toyota Tundra Amphibia on TV TVN24

Gdańsk Oliwa, Poland

March 17, 2012, 10:09

Loading panorama viewer ...

© 2012 Marcin Mróz, All Rights Reserved.

Help
Caption
Na zlecenie Akademii Morskiej w Gdyni Firma EXPEDYCJA.PL przebudowuje samochód marki Toyota Tundra, który jest modelem funkcjonalnym prototypu zintegrowanego systemu rozpoznania łączności i koordynacji akcji w sytuacjach zagrożenia życia na akwenach wodnych oraz podczas klęsk żywiołowych. Przebudowa jest realizowana w ramach projektu rozwojowego nr 0008/R/T00/2010/2011 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności" przez konsorcjum utworzone przez Akademię Morską w Gdyni, AMZ Kutno, SPRINT S.A. oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Akademia Morska w Gdyni, jako koordynator projektu, do wykonania przebudowy i wyposażenia zaangażowała Firmę EXPEDYCJA.PL, jako najbardziej doświadczoną i proinnowacyjną w dziedzinie systemów OFF-ROAD. W założeniu samochód posiadać będzie dwie funkcje: pływającej amfibii i pojazdu terenowego a jego zaletą ma być szybka transformacja z amfibii w taktyczny pojazd terenowy. W ramach współpracy EXPEDYCJI.PL i AKADEMII MORSKIEJ w GDYNI, w ciągu ostatnich kilku miesięcy realizowano, poprzedzony badaniami numerycznymi, projekt zaawansowanych rozwiązań technologicznych, zakończony budową KONCEPCYJNEGO POJAZDU RATOWNICTWA BRZEGOWEGO I ŚRÓDLĄDOWEGO. Przykłady rozwiązań zastosowanych w pojeździe stanowią: układ pneumatyczny, napowietrzający główne układy mechaniczne i elektryczne, wysokowydajne pompy zęzowe, kurtyny wodoszczelne, lift 10 cali, 38 calowe koła i lekkie zbiorniki wypornościowe oraz systemy: pozycjonowania, radiolokacyjne - radar na pneumatycznym podnośniku, kamera termowizyjna, systemy podwodnego wykrywania, dodatkowy reduktor oraz gąsienice amerykańskiej firmy Mattracks, przy integracji systemów elektronicznych współpracuje Firma EC Electronics - Kraków. Prace nad jednostką jeszcze trwają, wstępne testy potwierdzają zakładane możliwości tego pojazdu. Zweryfikowano pływalność i stateczność pojazdu w warunkach rzeczywistych. W drugim etapie przeprowadzone zostaną montaż i badania napędu wodnego na akwenie otwartym oraz weryfikacja wszystkich systemów w warunkach operacyjnych między innymi we współpracy z Morską Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Akademia Morska Gdynia Wydział Nawigacyjny Katedra Eksploatacja Statku wnkes@am.gdynia.pl

Wywiad dla telewizji TVN24 www.expedycja.plGoogle translation:
On behalf of the Maritime Academy in Gdynia EXPEDYCJA.PL rebuilds car company Toyota Tundra, which is a model of a functional prototype of an integrated system of diagnosis communication and coordination actions in life-threatening situations in areas of water and during natural disasters. Reconstruction is carried out under a development project funded by the number 0008/R/T00/2010/2011 National Centre for Research and Development "mobile command system, surveillance, reconnaissance and communications" by a consortium formed by the Maritime Academy in Gdynia, AMZ Kutno, SPRINT SA Automotive and Industrial Institute. Gdynia Maritime Academy, a project coordinator for the implementation of reconstruction and equipment of the Company engaged EXPEDYCJA.PL as the most experienced and the innovation systems in the field OFF-ROAD. In principle, the car will have two functions: a floating and amphibious off-road vehicle and its advantage is to be rapid transformation from a tactical amphibious off-road vehicle.

In cooperation EXPEDYCJI.PL and Gdynia Maritime University, over the past few months, carried out, preceded by a numerical study, the design of advanced technology solutions, completed construction of a conceptual boundary RESCUE VEHICLE AND INLAND.

Examples of solutions used in the vehicle are: the pneumatic system, aeration major mechanical and electrical systems, high bilge pumps, waterproof curtain, lift 10 inch, 38 inch wheels and lightweight flotation tanks and systems: positioning, radar - radar for air-lift, infrared camera, underwater detection systems, an additional regulator and track Mattracks American company, the integration of electronic systems company cooperates EC Electronics - Kraków. Work on the unit still ongoing, preliminary testing confirms the expected capabilities of the vehicle. Verified buoyancy and stability of the vehicle in real conditions. In the second stage will be carried out assembly and test drive the water to the open waters, and the verification of all systems under operating conditions, inter alia, in cooperation with the Maritime Search and Rescue.

Gdynia Maritime University Faculty of Navigation Department of Ship Operation wnkes@am.gdynia.pl

TVN24 TV interview www.expedycja.pl
Equipment
Nikon D90, Sigma 8mm f/3.5, Manfrotto, Photoshop, Pano2QTVR

PLEASE RESPECT THE ARTIST’S WORK. All images are copyright by the individual photographers, unless stated otherwise. Use in any way other than viewing on this web site is prohibited unless permission is obtained from the individual photographer. If you're interested in using a panorama, be it for non-profit or commercial purposes, please contact the individual photographer. The WWP can neither negotiate for, nor speak on behalf of its participants. The overall site is copyright by the World Wide Panorama Foundation, a California Public Benefit Corporation. Webdesign © by Martin Geier www.geiervisuell.com